vodík

Vodík je za normálních podmínek (tj. za teploty 273,15 K a tlaku 101325 Pa)
hořlavý plyn, bez barvy, chuti a zápachu.


Je asi 14,5× lehčí než vzduch (0,0899 kg m–3) a díky své nízké molekulové hmotnosti těžko stlačitelný. Se vzduchem vytváří výbušnou směs.


Přehled fyzikálně-chemických vlastností:

Krystalová struktura
šesterečná
Teplota tání
14,025 K
Teplota varu
20,268 K
Molární objem
11,42 · 10−6m3 (½ mol H2 při 2 K)
Tlak nasycené páry
209 Pa při 23 K
Rychlost zvuku
1270 m/s při 298,15 K
Měrná tepelná kapacita
14304 J/(kg K)
Tepelná vodivost
0,1815 W/(m K)
Spalné teplo vodíku
72 kJ/mol
Výhřevnost
59,775 kJ/mol
 
vodik.jpg